Takaisin Vain jäsenille

Seuran säännöt ja toimintaohje

Hyväksytty vuosikokouksessa 19.3.2009

Algarven Suomi- Seura Säännöt

1. pykälä
Nimi, toimipaikka ja toiminta-aika
1. Yhdistyksen nimi on Algarven Suomi- Seura, Associação Finlandesa no Algarve. Yhdistys ei pyri tuottamaan voittoa, sen toimipaikka on Apartamentos Columbia, osoite Rua Eng. Francisco Bivar, Praia da Rocha, Portimão.

2. Toiminta-aika: Yhdistyksen toiminta-aika on rekisteröintipäivästä lähtien rajoittamaton.
3. Yhdistyksellä on verotunnus 503729302.

2. pykälä
Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sekä Algarvessa asuvien että Algarvesta kiinnostuneiden suomalaisten yhdyssiteenä, auttaa yhdistyksen jäseniä perehtymään portugalilaiseen elämänmuotoon ja ylläpitää suomalaista kulttuuria Algarvessa.

3. pykälä
Tulot

Yhdistyksen tulot muodostuvat seuraavasti:
a) jäsenten maksama liittymismaksuyleiskokouksen hyväksymä vuosimaksu
b) yhdistyksen omaisuuden tuotot ja yhdistyksen toiminnasta tulevat tuotot
c) yhdistyksen hyväksymät lahjoitukset
d) yhdistykselle annetut avustukset

4. pykälä
Johtoelimet
1. Yhdistyksen johtoelimet ovat, yhdistyksen yleiskokous, johtokunta ja tilintarkastajat.
2. Johtokunnan ja tilintarkastajien toimikausi kestävät kaksi vuotta.

5. pykälä
Yleiskokous

Yhdistyksen yleiskokouksen muodostavat kaikki seuran jäsenet toimivaltaisina.
Yleiskokouksen päätösvalta ja sen toiminta on määritelty Portugalin siviililakikokoelman pykälissä 170 ja pykälissä 172 - 179.
Jäsenistöstä valitut puheenjohtaja ja kaksi sihteeriä johtavat yleiskokouksen ja laativat pöytäkirjan.

6. pykälä
Johtokunta

Yleiskokouksessa valittu johtokunta koostuu viidestä jäsenestä, joista nimetään puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja kaksi jäsentä.
Johtokunnan tehtävä on yhdistyksen hallinnollisen ja taloudellisen toiminnan johtaminen sekä yhdistyksen edustaminen tuomioistuimessa ja muissa oikeuslaitoksissa.
Johtokunnan toiminta on määritelty siviililakikokoelman pykälässä 171.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai rahastonhoitaja.

7. pykälä
Tilintarkastajat

Tilintarkastajaksi yleiskokous valitsee kolme jäsentä, joista yksi nimetään puheenjohtajaksi.
Tilintarkastajien tulee valvoa johtokunnan hallinto- ja taloustoimia, tarkastaa tilit ja laatia tilintarkastuskertomus sekä antaa lausuntonsa yhdistyksen toiminnasta.
Tilintarkastajien toiminta on määritelty siviililakikokoelman pykälässä 171.

8. pykälä
Jäsenen hyväksyminen ja erottaminen

Jäsenen hyväksyminen ja erottaminen, erilaiset jäsenet, jäsenten oikeudet ja velvollisuudet määritellään yleiskokouksen hyväksymissä toimintaohjeissa.

9. pykälä
Yhdistyksen lopettaminen. Varojen jako.

Mikäli yhdistys puretaan, sen varat jaetaan jäsenten tekemällä päätöksellä, lukuun ottamatta varoja, jotka on osoitettu johonkin erityiseen tarkoitukseen tai velkojen maksamiseen tai on lahjoitettu.


Hyväksytty vuosikokouksessa 20.11.2015

Algarven Suomi-seura TOIMINTAOHJE

1. § Toimintaohje
Tämä toimintaohje on yhdistyksen sääntöjen liite, joka on hyväksytty yhdistyksen yleiskokouksessa 20.11.2015. Tällä toimintaohjeella korvataan vuosikokouksessa 19.3.2009 sääntöjen liitteeksi hyväksytty toimintaohje.

2. § Yhdistyksen toiminta
Yhdistys järjestää kokouksia, juhlia, retkiä, esitelmätilaisuuksia, kerho- ja opintotoimintaa sekä kulttuuri- ja urheilutilaisuuksia. Yhdistys voi toimittaa jäsenille ja yhteistyötahoille jaettavaa jäsenlehteä ja harjoittaa muuta yhdistyksen toimintaa edistävää tiedotustoimintaa.

3. § Jäsenet
Yhdistyksessä on kolmenlaisia jäseniä
a) Varsinaiset henkilöjäsenet, jotka johtokunta on jäseneksi hyväksynyt
b) Kannatusjäsenet, jotka johtokunta on jäseneksi hyväksynyt. Kannatusjäsenet ovat joko henkilöjäseniä tai yhteisöjä. Jäsenyys voi olla määräaikainen tai jatkuva.
c) Kunniajäsenet, jotka yleiskokous on hyväksynyt johtokunnan ehdotuksesta. Kunniajäseneksi ehdotettavan henkilön tulee olla toiminut pitkään merkittävällä tavalla yhdistyksen hyväksi. Hänen tulee olla yhdistyksen jäsen. Yleiskokouksen päätös kunniajäseneksi hyväksymisestä tulee olla yksimielinen. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

4. § Yhdistyksen ansiomitali
Yhdistyksen ansiomitali voidaan myöntää yleiskokouksessa henkilölle, joka on pitkäaikaisella toiminnallaan ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen toimintaa ja tavoitteita. Kokouksessa päätökseen tarvitaan enemmistön kannatus. Ehdotuksen mitalin myöntämisestä tekee johtokunta jäsenistön aloitteesta.

5. § Tilikausi ja yleiskokoukset
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Yhdistyksen yleiskokouksia ovat
- helmi- maaliskuussa pidettävä yleiskokous, jossa käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja valitaan joka toinen vuosi uusi johtokunta ja tilintarkastajat,
- vuosittain marras- joulukuussa mahdollisesti pidettävä budjettikokous ja
- ilmoitettua tarkoitusta varten johtokunnan kokoon kutsuma ylimääräinen yleiskokous.

Jokaisella henkilöjäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Valtakirjalla voi edustaa siten että valtakirjoja voi olla vain yksi yhtä läsnä olevaa jäsentä kohden. Yleiskokoukset kutsutaan koolle kirjeitse tai sähköpostilla. Kutsu tulee lähettää kaikille yhdistyksen jäsenille viimeistään 14 päivää ennen kokousta.

6. § Johtokunnan ja tilintarkastajien valinta
Johtokunnan muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja kaksi jäsentä. Tilintarkastajat ovat tilintarkastajien puheenjohtaja ja kaksi jäsentä.

Johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien valinta tapahtuu normaalisti joka toinen vuosi pidettävässä yleiskokouksessa etukäteen esitettyjen ehdokaslistojen perusteella. Täydellinen ehdokaslista, jossa on viisi johtokunnan jäsentä ja kolme tilintarkastajaa, on esitettävä johtokunnalle vähintään kuukautta ennen kokousta. Listalla nimetään puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja tilintarkastajien puheenjohtaja. Listan esittäjän on vakuutettava että listalla olevat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan tältä listalta. Valittavien henkilöiden tulee olla yhdistyksen jäseniä. Henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi korkeintaan kolmeksi toimikaudeksi peräkkäin.
Johtokunta hyväksyy ehdokaslistat ja julkistaa ne viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

7. § Maksut
Yleiskokous päättää jäsenmaksujen suuruudesta ja mahdollisista vapaaehtoisista lisämaksuista. Jäsenmaksun kausi on kalenterivuosi. Maksu erääntyy tammikuun aikana, uusilla jäsenillä kuukausi liittymisen jälkeen. Elokuun jälkeen liittyvä uusi jäsen maksaa 50% koko vuoden jäsenmaksusta. Jäsenedut ovat jäsenmaksunsa maksaneiden käytettävissä.
Liittymismaksusta ja muista maksuista, samoin kuin mahdollisista alennuksista, päättää johtokunta.

8. § Johtokunnan toiminta ja toimihenkilöt
Johtokunta ja toiminnanjohtaja johtavat yhdistyksen toimintaa.
Johtokunnan vastuu yhdistyksen toiminnasta alkaa välittömästi valinnan jälkeen ja päättyy yleiskokoukseen, jossa valitaan uusi johtokunta.
Johtokunta kokoontuu vähintään kahdeksan kertaa toimikauden aikana.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään kolme johtokunnan jäsentä. Näistä yhden tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Johtokunta voi valita toiminnanjohtajan lisäksi yhdistykselle muita toimihenkilöitä kuten klubimestarit, kotisivujen ylläpitäjät ja Aviisin päätoimittajan. Johtokunta määrittelee toimihenkilöiden tehtävät ja toiminta-ajan.

9. § Epäluottamuslause
Puheenjohtajan tulee ottaa johtokuntaa koskeva epäluottamuslause käsittelyyn kun yli 20 % jäsenistöstä sitä kirjallisesti vaatii. Käsittely tapahtuu tätä varten välittömästi koolle kutsutussa yleiskokouksessa ja epäluottamuslause tulee hyväksytyksi kun äänestyksessä yli 66 % kannattaa hyväksymistä. Jos epäluottamuslause hyväksytään, on viivytyksettä pidettävä uusi yleiskokous, jossa valitaan uusi johtokunta kuluvan ja seuraavan toimikauden loppuun tämän toimintaohjeen 6 §:n mukaisesti. Vanha johtokunta jatkaa tehtävässään siihen asti kun uusi johtokunta on valittu.

10. § Johtokunnan jäsenen ero
Johtokunta voi myöntää jäsenelleen eron jos henkilöllä on pysyvä este johtokunnan jäsenen tehtävien hoitamiseen tai hän menettää yhdistyksen jäsenyyden. Yleiskokous voi valita eronneelle henkilölle sijaisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

11. § Jäsenen erottaminen
Yhdistyksen jäsen poistetaan johtokunnan päätöksellä yhdistyksen jäsenrekisteristä, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksujen maksamisen kaksi vuotta tai on toiminnallaan vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai esiintymisellään heikentänyt yhdistyksen julkista kuvaa. Erottamisesta on ilmoitettava jäsenelle ennen erottamispäätöstä. Erotettava jäsen voi vaatia erottamispäätöksen käsittelyä yleiskokouksessa.

12. § Jäsenen velvollisuudet
Kaikkien jäsenten tulee noudattaa yhdistyksen sääntöjä sekä yleiskokouksen ja johtokunnan päätöksiä. Jäsenen tulee ilmoittaa yhdistykselle muuttuneet yhteystiedot.

13. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen lakkauttaminen
Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen edellyttää, että yli 66 % yleiskokouksessa annetuista äänistä kannattaa muutoksen hyvksymistä.
Yhdistyksen lakkauttaminen edellyttää, että yli puolet jäsenistöstä hyväksyy sen. Toiminnan lopettamista ja omaisuuden jakoa varten on nimettävä selvittäjä.